Modele liniowe ekonometria

Ekonometria jest często Mylona ze statystyką. Wiele Metod statystycznych ekonometrycy uważają za metody ekonometryczne i czasem stode ą ne nich własne nazewnictwo. MODELE ekonometryczne są modelami matematyczno-statystycznymi zastosowanymi w Ekonomii. W klasyfikacji nauki Polskiej kbn nie istniał dział “Statystyka” w Sensi e Metod statystycznych możliwych ne użycia w diffĂŠrents naukach, metody statystyczne Można było rozwijać tylko w ramach ekonometrii. Rozgraniczyć należy również ekonometrię OD Ekonomii matematycznej (Analiza Ekonomiczna wykorzystująca matematykę). Ekonometria – Nauka pomocnicza w ramach Ekonomii, wykorzystująca narzĩzia matematyki, statystyki oraz Informatyki do Badania ilościowych Związków zachodzących między zjawiskami je zmiennymi ekonomicznymi. Jest zbiorem Metod opracowanych najczę Poza ekonomią, ALE wykorzystywanych na jej polu. W szerszym pojęciu modèle ekonometryczny obejmuje nie tylko te MODELE, które zawierają matematyczny BPR istniejących prawidłowości Ekonomicznych, ALE również i te, które obok opisu przygniatającej pozwalają na wybór rozwiązań optymalnych. W takich modelach, obok zależności funkcyjnych wyznaczają Obszar użytkowania decyzji, występuje Funkcja kryterium, ZWANA również funkcją celu, qui wybór wariantu optymalnego wyraz użytkowania.

Natomiast w węższym Sensi e modèle ekonometryczny odnosi się jedynie do modeli opisujących prawidłowości istniejące w gospodarce, un modelami Więc, którymi zajmuje się klasyczna Teoria Ekonomii. Modelem ekonometrycznym w klasycznym pojęciu nie jest Zatem modèle, qui obok opisu przygniatającej Pozwala na wybór optymalnej decyzji. Podstawowym obiektem rozpatrywanym w ekonometrii jest modèle ekonometryczny. Modelem ekonometrycznym nazywamy formalny BPR stochastycznej zależności wyróżnionej wielkości, zjawiska lub przebiegu procesu Ekonomicznego (zjawisk, procesów) OD czynników, które je kształtują, wyrażony w formie pojedynczego równania Bądź układu równań. Strukturę każdego równania określają: zmienna objaśniana, zmienne objaśniające (nielosowe lub losowe) mające ustaloną treść ekonomiczną, PARAMETRES Strukturalne, zmienna losowa (tradycyjnie nazywana składnikiem losowym) o nieznanej treści oraz określony Typ związku funkcyjnego między zmienną objaśnianą a zmiennymi objaśniającymi i składnikiem losowym. Modèle ekonometryczny za POMOCA równania (układu równań) pomaga wyjaśnić mechanizm zmian zachodzących w badanym obszarze. Opisuje powiązania między danymi wielkościami ekonomicznymi. Jest à formalny matematyczny zapis istniejących prawidłowości Ekonomicznych. Zbudowanie modelu ekonometrycznego aucune nie tylko dobrej Znajomości teorii Ekonomii oraz wiedzy matematyczno-Ekonomicznej, lecz również Znajomości Praktyki Ekonomicznej.

Modèle ekonometryczny Powinien posiadać nie tylko wartość poznawczą z points widzenia teorii Ekonomii, ALE również wartość praktyczną, CZYLI aby mógł SLUZYC jako Narzędzie wnioskowania w przyszłości.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.